Реєстрація кредитної установи - КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР "ФІНАНСИСТ"

79035, м.Львів, вул. Кримська, 28
тел.: 097-955-54-53, 063-593-66-88
e-mail: finansyst.ua@gmail.com
фінанси, консалтинг, страхування
Перейти до вмісту

Головне меню:

Реєстрація кредитної установи

Послуги
Реєстрація кредитної установи (крім кредитної спілки)
Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»

Крок 1. Проведення установчих зборів.
   При проведенні Установчих зборів, засновники юридичної особи (майбутньої фінансової установи) приймають рішення з наступних питань:
• Рішення Установчих зборів оформляються протоколом, який підписується головою та секретарем зборів.
• Затверджують статут і текст засновницької угоди;
• Обирають органи управління;
• Призначають уповноважених осіб для проведення державної реєстрації.

   Крок 2. Державна реєстрація юридичної особи.
   Проведення державної реєстрації, як юридичної особи та отримання Витягу з державного реєстру.

   Крок 3. Отримання статусу фінансової установи.
   Для набуття статусу фінансової установи, заявник повинен відповідати наступним вимогам:
   Облікова та реєструюча система заявника має забезпечувати облік та реєстрацію договорів про надання фінансових послуг в електронному та паперовому вигляді. Реєстрація договорів про фінансові послуги здійснюється шляхом ведення кредитною установою журналу обліку укладених і виконаних договорів про надання фінансових послуг (далі - журнал обліку) та карток обліку укладених та виконаних договорів (далі - картка обліку), відомості яких повинні містити інформацію, необхідну для ведення бухгалтерського обліку відповідних фінансово-господарських операцій.
   Журнал обліку ведеться в хронологічному порядку (окремо за кожним видом послуг) та має обов'язково містити таку інформацію:
- номер запису за порядком;
- дату і номер укладеного договору в хронологічному порядку;
- найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) - споживача фінансових послуг;
- код за ЄДРПОУ юридичної особи - споживача фінансових послуг (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті));
- розмір фінансового активу в грошовому виразі згідно з умовами договору про надання фінансових послуг та дату зарахування (перерахування) фінансового активу на поточний рахунок кредитної установи;
- дату закінчення строку дії договору (дату анулювання або припинення дії договору).
   Картки обліку виконання договорів мають містити:
- номер картки;
- дату укладення та строк дії договору;
- найменування юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) - споживача фінансових послуг;
- код за ЄДРПОУ юридичної особи - споживача фінансових послуг (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті));
- вид фінансового активу, який є предметом договору;
- відомості про отримані (видані) грошові кошти та/або фінансові активи, а саме:
- дату отримання (видачі) грошових коштів та/або фінансових активів;
- суму грошових коштів та/або розмір фінансових активів згідно з договором;
- суму винагороди;
- суму інших нарахувань згідно з умовами договору;
- загальну суму та/або розмір фінансових активів, одержаних на дату заповнення картки.
   Журнал обліку та картки обліку в електронному вигляді ведуться кредитною установою з обов'язковою можливістю роздрукування у будь-який час на вимогу органів державної влади у межах їх повноважень. Кредитна установа має зберігати інформацію журналу обліку та карток обліку в електронному вигляді таким чином, щоб забезпечити можливість відновлення втраченої інформації в разі виникнення будь-яких обставин непереборної сили.
   Заявник повинен мати окреме власне або орендоване нежиле приміщення з обмеженим доступом та сейф для зберігання грошей (грошових коштів) і документів, що унеможливлює їх викрадення (пошкодження), про що повинно бути зазначено заявником у довідці.
   Власний капітал заявника, за винятком субординованого капіталу, повинен становити не менше трьох мільйонів гривень (крім фінансових установ - юридичних осіб публічного права).

   Вартість послуг визначається при укладенні договору на надання консалтингових послуг.

 
79035, м.Львів, вул. Кримська, 28
тел.: 097-955-54-53, 063-593-66-88
Назад до вмісту | Назад до головного меню